Съвети

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

 РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

О
БЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ОБЛАСТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ КЪМ ОСР

ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОХРАНА НА ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛЕН ПАНДЕМИЧЕН КОМИТЕТ

ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЩАБ (ОКЩ) КЪМ ОБЛАСТНЕ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ