Проекти

ПРОЕКТ "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"

ИНФОРМАЦИЯ ПРОЕКТ № BG16M10P002-4.0020-0001 "СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В БАСЕЙНА НА РЕКА ИСКЪР (СУВ-БРИ), КАТО ПЪРВА ФАЗА НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ (НСУВРВ)" С АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ" "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД И "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007-2013

ПРОЕКТ "ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ДОЛЖ - ВРАЦА"

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007-2013 II

ПРОЕКТ "ЦЕНТЪР ЗА КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА"

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ II"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСПОЗ"

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - ЕСФ"

ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ