Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ за отчуждаване на имоти , за държавна нужда за изграждане на Обект ''Път II-11 ''Мизия-Оряхово-Крушовене''

 ЗАПОВЕД № РД-18-РР-7/20.05.2024 г. за частична отмяна на заповед за одобряване на ПУП 

ПУП – ПП Рогозен Енержи


ЗАПОВЕД № РД-18-РР-3/01.03.2024 г. за одобряване на ПУП


Съобщение до собствениците на имоти, засегнати от Обект„Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, участък от км 161+367 до км 194+164.89, на територията на област Враца и Софийска област, съгласно РМС № 826 от 21.11.2023 г.,Образци на документи за получаване на обезщетения свързани с имоти, засегнати от Обект„Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, участък от км 161+367 до км 194+164.89, на територията на област Враца и Софийска област, съгласно РМС № 826 от 21.11.2023 г.,


06.02.2024 г.                  09:00

ЗАПОВЕД № РД-18-РР-1/02.02.2024 г.


06.12.2023 г.                  11:00

ЗАПОВЕД № РД-18-РР-1304.12.2023 г. за разрешаване на ПУП

29.11.2023 г.                  11:00

С Решение №826 от 21.11.2023 г. на Министерския съвет е постановено отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: ''Модернизация на път I-1 (Е 79) ''Мездра-Ботевград'',участък от км 161+367 до км 194+164.89,в землищата на гр. Мездра, с. Дърманци, с. Ребърково и с. Лютидол, община Мездра, област Враца, с. Рашково, с. Новачене, община Ботевград, Софийска област ''30.10.2023 г.                 11:30

ЗАПОВЕД № РД-18-РР 12/26.10.2023 г. за разрешаване изработване ПУП


15.05.2023 г.                 14:48

РМС №360 от 11.05.2023 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост в землището на с. Чирен, община Враца за държавна нужда

15.05.2023 г.                 14:48

РМС №359 от 11.05.2023 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост в землището на с. Чирен, община Враца за държавна нужда

16.05.2022 г.                  14:53

Изземване на държавен имот по реда на чл. 80 от ЗДС

25.10.2021 г.                 11:23

Изземване на държавен имот по реда на чл. 80 от ЗДС

22.01.2020 г.                 14:40

Обявление за отчуждаване на части от имоти в землището на с. Хубавене, община Роман

01.10.2019 г.                 12:33

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

5.09.2018                      11:29

Декларация за липса на тежести

5.09.2018                      11:29

Декларация за защита на личните данни

5.09.2018                      10:12

Заявление за изплащане на обещетение за принудително отчуждаване на недвижими имоти - юридрически лица

5.09.2018                      10:12

Заявление за изплащане на обещетение за принудително отчуждаване на недвижими имоти - физически лица

21.06.2018                      16:43

Обявление

20.04.2018                      10:20

Ре ш е н и е  № 213 /05.04.2018 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“, намиращи се в землището на с. Лютидол, община Мездра, област Враца

20.04.2018                      10:20

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164“, намиращи се в землището на с. Люти дол, община Мездра, област Враца, подробно описани в Решение № 213 на Министерски съвет от 2018 г.

28.03.2018                      13:15

Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ на земи в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора, но само до 25-годишна възраст /семенни насаждения и култури/ - собственост на физически и юридически лица - община Оряхово

16.02.2018 г.                  11:19

Решение №56/01.02.2018 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на участък от път I-I /Е79/ "Мездра-Ботевград" от км 161+367 до км 194+164.89" на територията на Община Ботевград, Софийска област и Община Мездра, Област Враца

12.02.2018 г.                  11:50

Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ на земи в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора, но само до 25-годишна възраст /семенни насаждения и култури/ - собственост на физически и юридически лица

08.02.2018 г.                 16:03

Обявление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

28.10.2016 г.                 12:58

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

26.08.2016 г.                 13:06

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

12.03.2016 г.                 11:22 ч.
Съобщение по чл.28, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс

14.12.2015 г.                 17:11 ч.
Съобщение по чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс - Стоянка Цвяткова

14.12.2015 г.                 17:08 ч.
Съобщение по чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс - Калоян Донев

16.11.2015 г.                 12:02 ч.
Уведомление за инвестиционно предложение за ФСМП - Роман  

16.11.2015 г.                  12:03 ч.
Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

Заповед за отчуждаване на недвижими имоти в гр. Оряхово

Обявление за отчуждаване, във връзка с реализацията на обект "Изграждане на нова ВЛ 110 kV за второ захранване на подстанция "Оряхово"

 

Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгласно чл.83 от Закона за горите, разположени на територията на ТП ДГС "Враца", РДГ Берковица по землища на населените места