областни стратегии

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА 2023-2025

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА 2023-2027

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  19.01.2022 15:27 часа

СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021 - 2030)  19.01.2022 15:27 часа

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2020 - 2022    19.05.2020 г. 15:42 часа

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 2014-2020

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 2014-2020

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 2018-2020

ТАБЛИЦА С ПРОЕКТИ

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 г.

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2016-2020 В ОБЛАСТ ВРАЦА

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 2005-2015

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ОСР ВРАЦА 2005-2015

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2009-2013

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВРАЦА 2011-2015

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 2014-2020