Областен управител

 
 
 
Надя Донкинска
Областен управител на област Враца
phone 092 66 14 29 - централа
092 66 31 18
 гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
e-mail: obl-vr@vratsa.government.bg 
 

 

ПРИЕМЕН ДЕН:

 

Всеки първи понеделник от месеца от 13:00 ч. до 16:00 ч. Записването сe извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на телефон 092/661429 и на гише „Административно обслужване” в сградата на Областна администрация - Враца, като се попълва Информационен лист по образец, съдържащ следната информация:

- Трите имена на лицето, желаещо среща;

- Адрес и телефон за обратна връзка;

- Кратко изложение на проблема


ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ:

1. Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

2. Осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

4. Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

5. Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

6. Осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им;

7. Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост.

8. Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

9. Организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия;

10. Председателства съвета по сигурност;

11. Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.