графична структура

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Обща администрация - Дирекция АПОФУС

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" - АПОФУС.

Административното обслужване на физически и юридически лица се осъществява чрез Звено за административно обслужване - към дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".

Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация - Дирекция АКРРДС

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите-сектори.

 

Органиграма на административната структура на Областна администрация - Враца