Достъп до информация

Заявления за достъп до обществена информация се подават от 09. 00 часа до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация” № 1 в гр. Враца, телефон/факс 092 663 118, e-mail: obl-vr@vratsa.government.bg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са постъпили 4 заявления за достъп до обществена информация. Две от заявленията са подадени от журналисти, 1 от фирма и 1 от неправителствена организация. Заявленията са писмени и са свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 1 брой, „Процес на вземане на решения“ – 1 брой и „Изразходване на публични средства“ – 2 броя.

Със Заповед № РД-36 от 13.02.2015 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой заявление до писмена справка и частичен достъп до копие от договор.

Със Заповед № РД-45 от 11.03.2015 г. е разрешен пълен достъп до информация по 1 брой заявление до копия от документи –заповед за определяне на служител по ЗДОИ и длъжностната му характеристика.

Със Заповед № РД-50 от 01.04.2015 г. е отказан достъп до обществена информация, тъй като  исканата информация вече е предоставена по реда на Закона за държавната собственост. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

Със Заповед № РД-118 от 05.10.2015 г. е разрешен пълен достъп до информация по 1 брой заявление до копие от План  - сметка на разходите за организационно-техническа подготовка за провеждане на избори за общински съветници и кметове и на Национален референдум на 25.10.2015 г. По отношение на останалите въпроси, свързани с разходите на общините за проведените избори и Национален референдум, заявлението е препратено до всички общини на територията на област Враца по компетентност.

Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация.

За периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация. Три от заявленията са подадени от граждани, 1 от журналисти, 1 от фирма и 2 от неправителствена организация. Заявленията са писмени и са свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 3 броя, „Процес на вземане на решения“ – 3 брой и „Изразходване на публични средства“ – 1 броя. Със Заповеди №№ РД – 44 от 22.04.2014 г., РД – 66 от 31.05.2014 г., РД – 94 от 18.08.2014 г., РД – 109 от 30.09.2014 г., РД – 133 от 28.10.2014 г. и РД – 135 от 29.10.2014 г.  е разрешен пълен достъп до 6 броя заявления. По 1 брой заявление е разрешен частичен достъп. По 1 брой заявление е налице отказ на заявителя от предоставения достъп, поради неявяване в посочения 30 дневен срок. Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация.

За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.са постъпили 2 заявления за достъп до обществена информация. И двете са подадени от граждани. Заявленията са писмени и са свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 1 брой и Отчетност на институцията“ – 1 брой. Със Заповед № РД- 21 от 01.04.2013 г. е разрешен пълен достъп до 1 брой заявление. По компетентност до Регионален инспекторат по образованието – гр. Враца е изпратено 1 брой заявление. Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация.

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са постъпили 6 заявления за достъп до обществена информация. Две от заявленията са подадени от граждани, 2 от журналисти, 1 от фирма и 1 от неправителствена организация. Заявленията са писмени и са свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 3 броя, „Процес на вземане на решения“ – 1 брой и „Изразходване на публични средства“ – 2 броя. Със Заповеди № 81 от 05.03.2012 г, № 203 от 23.05.2012 г. и № РД-326 от 14.12.2012 г. е разрешен пълен достъп до 3 броя заявления. По компетентност са  изпратени 2 броя заявления. По 1 брой заявление е разрешен частичен достъп. По 2 броя заявления е налице отказ на заявителя от предоставения достъп, поради неявяване в посочения 30 дневен срок. Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация.
 
За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са постъпили 2 заявления за достъп до обществена информация. И двете са подадени от граждани. Заявленията са писмени и са свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 2 броя. Със Заповеди № 81 от 07.03.2011 г. и № 82 от 07.03.2011 г. е разрешен пълен достъп до 2 броя заявления. Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена информация.
 
За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са постъпили 4 заявления за достъп до обществена информация. Три от заявленията са подадени от граждани. Едно от заявленията е подадено от фирма. Заявленията са писмени и са свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 4 броя. Със Заповеди № 379 от 08.10.2010 г. и № 43 от 15.11.2010 г. е разрешен пълен достъп до 2 броя заявления. По 2 броя заявления е постановен отказ, поради това, че исканата информация не представлява достъп до обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Заповедите за отказ са обжалвани, но са потвърдени от Административен съд Враца.
 
 
За периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. е постъпило 1 заявление за достъп до обществена информация. Същото е подадено от гражданин. Заявлението е писмено и е свързано с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 1 брой. Със Заповед № 589 от 23.12.2009 г. е разрешен пълен достъп до обществена информация.  Заповедта за предоставяне на достъп до обществена информация не е обжалвана.
 
За периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. е постъпило 1 заявление за достъп до обществена информация. Същото е подадено от гражданин. Заявлението е писмено и е свързано с достъп до служебна информация. Темата, по която е поискан достъп до обществена информация е договор за наем. Със Заповед № 555 от 16.10.2008 г. е разрешен пълен достъп до обществена информация.  Заповедта за предоставяне на достъп до обществена информация не е обжалвана.