Декларация за достъпност

Декларация за достъпност - Областна адмнистрация - Враца

 

Раздел 1 - Задължително съдържание 

Областна администрация - Враца осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: www.vratsa.bg  Уебсайтът е изграден "Модерна Враца" ЕООД по поръчка на Областна администрация - Враца, пуснат в реална експлоатация през 2015 г.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Областна администрация - Враца са описани по-долу в таблица Приложение 1.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта 

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация    

Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни) Не е осигурено

 

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

 

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието: не са осигурени


Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
 18.09.2021 г. 

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  18.09.2021 г. 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 18.09.2021 г. 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следните контакти:

Областна администрация - Враца
3000, бул. "Демокрация" №1
Тел: 092 66 14 29
Административно обслужване: obl-vr@vratsa.government.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Наличната форма за обратна връзка с Областна администрация - Враца, може да достъпите от главното меню на сайта в раздел "Контакти" или директно от следния адрес: /bg/contacts

 

Процедура по прилагане

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Областна администрация -Враца, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали в Областна администрация - Враца се подават по следния начин:
- Чрез формата за обратна връзка на сайта на Областна администрация - Враца;
- По електронен път, на всички официалните електронни адреси, публикувани в сайта на Областна администрация - Враца /bg/contacts
- По телефон: 092 66 14 29;
- Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
- По пощата на адрес 3000, бул. "Демокрация" №1, Областна администрация - Враца;
- В Центъра за административно обслужване на Областна администрация - Враца на хартиен носител.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ:
2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност;
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2.    Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ: 

2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност; 
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

 

Жалба се подава по един от следните начини: 

- в деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; 
- по електронен път на  (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);
- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000.

3.    Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
 

 

Раздел 2 Препоръчително съдържание 


Областна администрация - Враца се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. 

Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на администрацията. 

Областна администрация - Враца се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.

 

Дата на публикуване на уебсайта:
19.10.2021 г.