Декларации по ЗПКОНПИ 2023

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ  през 2023 г.

Входящ
номер

Дата на 
подаване

Служител
име и фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

т. 1

т. 3

т. 2

т. 4

 

348

20.01.2023

Людмил Симеонов

Младши експерт

   

Заключителна

   

350

20.01.2023

Людмил Симеонов

Младши експерт

   

Встъпителна

   

352

10.03.2023

Диана Янкова

Директор дирекция АКРРДС

   

Заключителна - 1 година след освобождаване

   

354

25.04.2023

Красимира Маринова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

356

25.04.2023

Александър Александров

Главен експерт

   

Ежегодна

   

358

26.04.2023

Ваня Дамянова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

360

26.04.2023

Севдалина Риджалска

Главен счетоводител

   

Ежегодна

   

362

26.04.2023

Николай Николов

Главен експерт

   

Заключителна - 1 година след освобождаване

   

364

26.04.2023

Симеон Георгиев

Старши специалист

   

Заключителна - 1 година след освобождаване

   

366

27.04.2023

Лъчезар Бичовски

Младши експерт

   

Ежегодна

   

368

27.04.2023

Силвия Пелова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

370

27.04.2023

Горан Златков

Юрисконсулт

   

Ежегодна

   

372

27.04.2023

Нели В. Ценова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

374

28.04.2023

Евгения Кръстева

Директор дирекция АПОФУС

   

Ежегодна

   

376

28.04.2023

Пламен Попов

Главен експерт

   

Ежегодна

   

378

02.05.2023

Миряна Василева

Старши експерт

   

Ежегодна

   

380

02.05.2023

Стефан Стефанов

Главен експерт

   

Ежегодна

   

382

02.05.2023

Малина Иванова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

384

04.05.2023

Евгения Илиева

Главен експерт

   

Ежегодна

   

386

04.05.2023

Върбинка Борисова

Директор дирекция АКРРДС

   

Ежегодна

   

388

05.05.2023

Нели Л. Ценова

Младши експерт

   

Ежегодна

   

390

05.05.2023

Мария Христова

Старши експерт

   

Ежегодна

   

392

09.05.2023

Албена Кисьова

Главен експерт

   

Ежегодна

   

394

10.05.2023

Любомир Маринков

Главен експерт

   

Ежегодна

   

396

10.05.2023

Светла Тошева

Старши счетоводител

 

 

Ежегодна

 

 

398

12.05.2023

Людмил Симеонов

Младши експерт

 

 

Ежегодна

   

400

18.07.2023

Петя Славейкова

Главен експерт

   

Встъпителна

   
402 18.07.2023 Петя Славейкова Главен експерт     Заключителна    
404 23.08.2023 Севдалина Риджалска Главен счетоводител     Заключителна    
405 24.08.2023 Илиян Влаховски Главен експерт     Встъпителна    
407 27.09.2023 Татяна Вутова Главен експерт     Заключителна  

 
408 24.11.2023 Силвия Янъовска Главен счетоводител     Встъпителна    
410 24.11.2023 Светла Тошева Старши счетоводител     Заключителна    
411 28.11.2023 Росица Александрова Старши счетоводител     Встъпителна    

                                                                                                                                                                                    

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. През 2023 г. декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 са подадени в срок от всички служители.