ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ 2018

Декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация – Враца

Служител Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1 т. 3 т. 2 т. 4
Надя Гетова Експерт за връзки с обществеността     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
Евгения Кръстева Директор     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Диана Янкова Главен юрисконсулт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Севдалина Риджалска Главен счетоводител     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Цветан Василев Главен експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Красимира Маринова Старши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Ваня Дамянова Старши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Татяна Вутова Старши счетоводител     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Валентин Литов Главен специалист     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Симеон Георгиев Специалист чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2  
Светла Тошева Счетоводител     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
Любомир Маринков Главен експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Силвия Пелова Главен експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Евгения Илиева Главен експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Върбинка Борисова Главен експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Малина Иванова Главен експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Галина Георгиева Главен експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Албена Кисьова Старши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Лора Младенова-Атанасова Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Лора Младенова-Атанасова Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 1   чл. 35, ал. 1, т. 2  
Ива Трифонова Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Николай Николов Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Велислава Петрова Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Николай Георгиев Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Янаки Долапчиев Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Миряна Василева Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Мария Христова Младши експерт     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Оперативен дежурен по ПМС № 212/10.11.1993 г.
Тодор Христов Оперативен дежурен     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Чавдар Герговски Оперативен дежурен     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Любен Недков Оперативен дежурен     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Олег Драганов Оперативен дежурен     чл. 35, ал. 1, т. 2  
Цветан Христов Оперативен дежурен     чл. 35, ал. 1, т. 2  

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.