административно обслужване

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че считано от 30 януари 2018 година е осигурена възможност за картови плащания чрез ПОС терминал на заявените от Вас административни услуги

Adobe PDF Харта на клиента 31.07.2020 г.
Adobe PDF Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация - Враца 16.09.2021 г.
Adobe PDF Заповед № РД-45 от 18.05.2023 г. за изменение във ВПОАО и Харта на клиента 18.05.2023 г.
Adobe PDF Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация - Враца ОТМЕНЕНИ

04.05.2020 г.

Adobe PDF Приложение № 1 - Списък на административните услуги, предоставяни от Областна администрация - Враца 16.09.2021 г.
Adobe PDF Приложение № 2 - Списък на административните услуги, предоставяни от всички администрации ОТМЕНЕНО 16.09.2021 г.
 Adobe PDF Приложение № 2 - Списък на административните услуги, предоставяни от всички администрации 25.03.2022 г.
MC Word Приложение № 3 - Протокол на заявление или искане на административна услуга внесени устно 16.09.2021 г.
MC Word Приложение № 4 - Заявление на услуга пред административен орган, който участва в комплексно административно обслужване  16.09.2021 г.
Adobe PDF Приложение № 5 - Списък на вътрешно административните услуги, предоставяни от Областна администрация - Враца 16.09.2021 г.
MC Word Приложение № 6 – Образци на заявления за предоставяне на административна услуга 16.09.2021 г.
Adobe PDF Информация съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване 04.05.2020 г.
 

УСЛУГИ

 
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
2529 Позволително за ползване на лечебните растения
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект
1976 Презаверяване на разрешение за строеж
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост
ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

ДОКЛАДИ
ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ОТ ПРЕДОСТАВЯНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА


Доклад за периода 01.01.2023 г.-31.12.2023 г.

Доклад за периода 01.01.2022 г.- 31.12.2022 г.

Доклад за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. 

Доклад за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

Доклад за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.

Анализ на резултатите от проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2018 г.