ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА


На 28.03.2024 г. Областният управител Надя Донкинска откри първото за годината  заседание с членовете на Областния координационен център – Враца за запознаване с осъществените дейности и текущи предизвикателства пред представителите на различните структури в областта, ангажирани с изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване отпадането от образователната система на ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заместник-председателят на центъра и началник на РУО Враца, г-жа Лорета Колева представи презентация, която постави акцент върху реализираните дейности и текущи предизвикателства в съвместната работа на екипите, които са 47 на брой за областта. Бяха представени още работните срещи и обученията, регулярните подходи, работата с родители и институции, идентифицираните акценти при изпълнение на механизма, възникнали проблеми, както и мерките за деца в риск.

            По време на заседанието бяха обсъдени въпроси, касаещи съвместната работа на институциите по обхващане и задържане на децата в училище, както и трудностите, които се срещат в процес на работа.

Председателят на Областния координационен съвет Надя Донкинска благодари на представителите на различните институции в област Враца за всеотдайната и ползотворна дейност по Механизма за съвместна работа, което е предпоставка всяко дете да има възможността да развие пълния си потенциал.