СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД" - 2015 Г.

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Агенция за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020  г. приканва общини и райони на общини да представят заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Осъществяването на Програмата допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата Национална програма за подпомагане на обществени трапезарии и гарантира финансиране на дейността им през летния период на годината. Същевременно се осигурява подкрепа за създаването на нови трапезарии за целогодишно обслужване на нуждаещи се лица, за общините, които не са финансирани по фонд „Социална закрила“.

Процедурата по осигуряване на топъл обяд изпълнява общата цел на Оперативната програма, свързана с намаляване на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни и преодоляване на основно материално лишение.

Общият предвиден размер за финансиране на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е близо 6 млн. лева.

Допустими дейности за финансиране са закупуване на хранителни продукти, осигуряване на топъл обяд и предоставяне на съпътстващи мерки.

Крайният срок за подаване на заявленията за финансиране е 31 август 2015 г. Заявленията се подават съгласно Изискванията за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.

 

Надя Гетова

Експерт „Връзки с обществеността“