ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители