ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА РИК – ВРАЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА РИК – ВРАЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 от 09.4.2024 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент и Указ № 102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България за Народно събрание на Република България, на 14.04.2024 г. /неделя/ от 11.00 часа в Заседателната зала,  ет. 6 на Областна администрация – Враца, бул. “Демокрация“ №1, областният управител ще проведе консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Враца за произвеждане на горецитираните  избори на 09 юни 2024 г.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание на Република България, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно т.1 от  Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага.

2. Заверено копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред; в случай, че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.

5. Предложение на партиите и коалициите по т.1 за резервни членове

5.2 Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /приложение към Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК/.

Документите, посочени по-горе, с изключение на т. 4, се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.

Съставът на РИК  - Враца е с 13 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ - 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове, за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.