ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА БЕЗОПАСНОСТ НА ВОДОЕМИТЕ В РЕГИОНА

Областният управител Малина Николова проведе работна среща с представителите на общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Роман и Хайредин, на ,,Напоителни  Системи” ЕАД, Клон - Мизия, както и със собствениците на частни язовири и концесионери относно техническото и експлоатационно състояние на общинските язовири в областта. На срещата са оповестени резултатите на комисията, назначена със Заповед на областния управител, извършила проверка на 88 язовири на територията на цялата област.

„Представяме пред Вас обобщена информация за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предписанията на комисията за обследване, снимков материал за язовирите в най-тежко експлоатационно състояние. Особено важно е да обърнем внимание на язовирите в технически неизправно състояние, за които е предписано да се свика Експертен технически съвет, който да вземе решение за бъдещата им експлоатация. Експертният съвет се назначава от собственика на язовира, така, че общините ще трябва да предприемат действия в тази посока.

Препоръчвам на общините да предвидят мерките и механизмите за изпълнение на предписанията, да представят пред общинските съвети нивото на изпълнение на инвестиционните програми на концесионерите, да подготвят проекти и искания за финансиране от различни източници на неотложните възстановителни работи, както и да предвидят в общинските бюджети средства за превантивни мерки, свързани с ремонт на язовирите, останали в управление на общините“, заяви Малина Николова. Тя представи възможностите на Оперативна програма „Околна среда“ по Процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ с цел ремонт и реконструкция на защитна инфраструктура и хидротехнически съоръжения, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 20 млн. лв. при 100% финансиране на общините, която ще се обяви до края на 2017 г., като максималният размер на БФП за кандидат е 1 млн.лв.

По данни от извършената експертна проверка едва на 11 от всички язовири не са констатирани забележки по техническото и конструктивното състояние на стената и съоръженията към нея. 28 са язовирите с разрушен преливник и/или бързоток - 6 от тях са в община Борован, 3 в община Бяла Слатина, по 8 в общините Враца и Криводол и 2 язовира, намиращи се в община Хайредин. Едно от съоръженията, на което е констатирана неизправност е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия.

Съгласно доклада на комисията, язовирите с работещ основен изпускател са 52, 21 са с технически неизправни основни изпускатели, а при 18 достъпът до основните изпускатели е труден или невъзможен. На 46 язовира са констатирани нарушения по стената, като най-много - 13 са в община Борован, 9 в община Бяла Слатина, 7 в община Враца, 6 в община Криводол, 4 в община Мездра и 3 в община Хайредин. Две от съоръженията са собственост на Сдружение за напояване „Гайтан“и  „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия, а 1 е частен. Язовирите със скъсани или прорязани стени и недовършена процедура по извеждане от експлоатация са общо 9 броя.

На базата на извършената проверка, комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях е изготвила предписания с краен срок на изпълнение 30 септември 2017 г.

На 42 язовири е предписан ограничен режим на завиряване, 52 са водните съоръжения с препоръка да се почисти или допочисти пречещата дървесна или храстовидна растителност по стената. Продълбочаване на леглото на преливника и/или отводящия канал след основния изпускател е предписано на 21 язовири, а насипване, подравняване и уплътняване на короната на язовирната стена е необходимо на 7 язовири. Язовирите в технически неизправно експлоатационно състояние, за които е предписано да се свика Експертен технически съвет, който да вземе решение относно бъдещата им експлоатация са 12 бр. Да се възстанови язовирната стена и съоръженията към нея съгласно изготвен проект  е предписано на язовирите  „Гарвански геран“ и „Езерска падина“, собственост на Община Борован, „Лесура“ – собственост на Община Криводол, както и на язовирите „Бързина“ и  „Рогозен 1“, чийто собственик е Община Хайредин.

„След наводненията в област Враца през 2014 година, три общини са подали искане до Междуведомствената комисия към Министерски съвет за финансиране на ремонтно-възстановителни работи по язовири, общинска собственост“, отбеляза Анатоли Георгиев, експерт в Областна администрация – Враца. Той представи измененията в Правилника на комисията и новите възможности за подпомагане от страна на държавата за превенция на бедствията.

Областна администрация – Враца следи състоянието на язовирите и реките във всички общини, синхронизира действията на силите за защита, на кметовете на общини и на кметовете на населените места. „Проблемът е водещ и ние всички трябва да осмислим действията, свързани с отстраняване на техническите неизправности на язовирите“, поясни Малина Николова и призова кметовете на общини да вземат лично участие в работните срещи.

„В Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, областните управители имат правото на съвещателен глас. Ангажирам се, при подадени заявления от страна на общините, да участвам в заседанието и да изкажа мнения и предложения с цел осигуряване на финансиране“, категорична беше Малина Николова. Тя поясни, че на кметовете на общини Областна администрация - Враца може да оказва методическа помощ при кандидатстването по Оперативна програма „Околна среда“.

На срещата, експертите обсъдиха възможностите за подобряване техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, както и какви са задълженията на собствениците и концесионерите по поддръжка на хидротехническите съоръжения, съгласно нормативната уредба.

Презентацията вижте тук!