ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ОТКРИ ФОРУМ С УЧАСТИЕТО НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА

Областна администрация – Враца беше домакин на кръгла маса по теми, свързани с доходите от труд, жизненото равнище, социалната икономика, демографската политика, социалното предприемачество и предстоящите промени в законодателството, касаеща оценката на трудоспособността. Срещата се проведе по инициатива на народния представител Красимир Богданов и в нея участва заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова.

Областният управител Малина Николова откри форума и изказа задоволство от провеждането на срещата и поставените на общественото внимание въпроси, особено чувствителни и важни за област Враца.

„Това са актуалните теми, свързани с реформите в социалната сфера, промените в политиката на ТЕЛК и програмите за трудова заетост. По предложение на народния представител Красимир Богданов, днес тук присъстват кметовете на общини в област Враца, представители на Регионална дирекция и дирекция „Социално подпомагане“, дирекция „Регионална служба по заетост“ – Монтана, дирекции „Бюро по труда“, Регионална здравна инспекция, ТЕЛК – Враца, координатори на социални услуги по проект на Агенция „Социално подпомагане“ и директори на центрове за предоставяне на социални услуги. Надявам се на ползотворна дискусия по темите, както и по приоритетите на правителството в сектор трудова заетост и социални политики“, заяви при откриването на форума Малина Николова.

Народният представител Красимир Богданов определи срещата като навременна и необходима с оглед предстоящите промени в социалната сфера, заложени в програмата на правителството.

Експерти от Министерството представиха основните цели и приоритети на националната политика в областта на доходите и жизненото равнище. Те поясниха, че в Бюджет 2018 г. са заложени допълнително средства за увеличаване размера на обезщетенията за отглеждане на деца от една до две- годишна възраст, детските добавки и минималния размер на паричното обезщетение за безработица. Предвидено е и увеличение на средствата за социалните работници.

С оглед запазване на обхвата на предлаганите услуги, за 2018 г. се предвижда продължаване на финансирането на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, както и на деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си.

На срещата стана ясно, че социалната икономика и социалното предприемачество са от изключителна важност за страната. Те са фактор, който развива предприемаческата активност на лица в неравностойно положение, стимулира използването на социалните иновации в търсенето на решения на социални проблеми, увеличава възможностите за заетост на групи извън пазара на труда и осигурява достойни работни местаза лица, изпаднали в затруднение.

Заместник – министърът на труда и социалната политика разясни предстоящите промени в експертизата на работоспособността и медицинската експертиза. По предложение на министерството ще бъдат обсъдени варианти за оптимизиране на системата и въвеждане на  класификацията ICF на Световната здравна организация. „От 2010 г. до 2016 г. 7 пъти са се увеличили разходите за пенсии по болест, като през 2016 година изразходваните средства са 1 милиард и 700 млн. лв.“, подчерта зам.-министър Петрова.

„Българската реформа за ТЕЛК, която ще стартира през 2018 ще включва също преструктуриране на ТЕЛК, както и промяна в законодателството. Промените ще бъдат от една страна в Закона за здравето, касаещ хората с увреждания и от друга страна - в Наредбата за медицинска експертиза“, категорично заяви заместник – министърът на труда и социалната политика.

По време на дискусията са обсъдени въпроси, касаещи трудовата заетост в населените места на областта, стандартите за издръжка на социалните услуги и предстоящата деинституционализация на домовете за възрастни хора.