ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИРИНА ИВАНОВА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН


Областният управител на Област Враца Малина Николова и Ирина Иванова – заместник областен управител присъстваха днес на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което беше открито и ръководено г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана и председател на РСР на Северозападен район.

             В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.

            Пред членовете на Съвета беше представена информация за стартиране на Оперативните програми, както и мерките, които първоначално ще бъдат отворени за кандидатстване по тези програми.

            Присъстващите на заседанието получиха информация за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и за етапа на изпълнение на територията на Северозападен район, както и информация относно финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на Общи устройствени планове на общините, реда и условията за подпомагане на общините. 

            На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитета за наблюдение на Национална стратегическа референтна рамка и в Националния експертен съвет по изменение на климата към Министерство на околната среда и водите.

            Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ представи пред членовете на Съвета - Интелигентната специализация - двигателят на бъдещия икономически растеж на общините и регионите.         

            На заседанието беше представена и одобрената от Европейската комисия Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. (Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.), също и актуална информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения.

            Пред членовете на РСР на СЗР беше представена информация за създадения Съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

            Във връзка с промени в законодателството за регионално развитие беше предоставена възможност на членовете на Съвета, да направят предложения за промени и допълнения в Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане.