ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА БЕШЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.001 РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА


Областният управител на област Враца Надя Донкинска откри информационна среща за представяне на процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“. Събитието се проведе в конферентната зала на Областната администрация във Враца и имаше за цел да информира представителите на бизнеса и академичните среди за възможностите за финансиране, налични чрез тази процедура.

Процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и е част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Целта на процедурата е да насърчи разработването на нови или усъвършенствани продукти, процеси и бизнес модели, както и да стимулира сътрудничеството между предприятия, научноизследователски организации и други страни.

На срещата присъстваха представители на малки, средни и големи предприятия от различни сектори, както и експерти от академичната общност. Г-жа Донкинска приветства участниците и подчерта важността на подкрепата за иновациите за стимулиране на икономическия растеж и създаване на нови работни места в региона.

Представители на управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ предоставиха подробна информация за условията за кандидатстване, допустимите дейности и критериите за оценка на проектните предложения. Участниците имаха възможност да задават въпроси и да участват в дискусия относно процеса на кандидатстване и изпълнението на проектите.

Информационната среща приключи с обобщение на ключовите моменти от процедурата и изразяване на благодарности към всички участници за техния интерес и активно участие.